Biuro Detektywistyczne - Prywatny Detektyw - Agencja Detektywistyczna | Grupa Hedron

Szkolenie antyterrorystyczne

Usługi detektywistyczne > Szkolenia
Obowiązek szkoleń administracji państwowej i firm wynika z szeregu ustaw i przepisów wykonawczych. Głównym aktem prawnym jest Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. „o działaniach antyterrorystycznych” oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie szkoleń obronnych.

Zakres szkolenia:

 • Pozyskanie wiedzy dotyczącej zagrożeń życia codziennego i sposobów działań przestępczych,
 • Poznanie reguł prowadzenia obserwacji przez przestępców i tzw. kontr-obserwacji,
 • Zapoznanie się z najczęstszymi motywami działania sprawców zamachów bombowych oraz sposobami radzenia sobie z potencjalnymi zagrożeniami tego typu w pracy, domu i samochodzie m.in. niebezpieczne przesyłki, informacja o podłożeniu bomby -  tzw. prewencja antyterrorystyczna,
 • Pozyskanie wiedzy o zagrożeniach związanych z użyciem niebezpiecznych substancji (tzw. zagrożenia CBRN – chemiczne, biologiczne, radiacyjne i nuklearne),
 • Poznanie reguł postępowania w trakcie napadu oraz sytuacji zakładniczej, oraz ataku tzw. samotnego strzelca,
 • Poznanie zasad ewakuacji z zagrożonego atakiem terrorystycznym obiektu/budynku,
 • Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w sytuacji nagłych zagrożeń
 • Zapoznanie się z zasadami dokonywania oceny i wyboru obiektu konferencyjnego, sprawdzenia poziomu jego zabezpieczenia oraz fizycznego zabezpieczenie przebiegu spotkania.
 • Techniki i metody zapewnienia ochrony informacji i dokumentów istotnych z punktu widzenia firmy (tzw. informacji wrażliwych).
 • Zapoznanie się z procedurą pisania i uzgadniania z ABW planu ochrony fizycznej w zakresie zagrożeń terrorystycznych”.
 • Pozyskanie wiedzy w zakresie identyfikacji istniejących zagrożeń, ich analizy oraz szacowania ryzyka.
 • Pozyskanie wiedzy na temat współdziałania pomiędzy osobami zarządzającymi bezpieczeństwem obiektów a pracownikami ochrony i służbami państwowymi (np. Policja, PSP, ABW, ŻW, SKW)
 • Zapoznanie się ze sposobami reagowania na incydenty bezpieczeństwa
 • Poznanie zasad i celowości przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa

BEZPIECZEŃSTWO KORPORACYJNE

Zagrożenia dla bezpieczeństwa firmowego – zagrożenia naturalne (zagrożenia klimatyczne, ekologiczne, biologiczne i in.), zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem, zagrożenia demograficzne (zmiany na rynku pracy, zmiany w targetowaniu i marketingu wynikające ze zmian demograficznych), zagrożenia makroekonomiczne, zagrożenia sensu largo (międzynarodowe, narodowe, militarne i pozamilitarne). Zagrożenia właściwe dla firm – obrót danymi i dokumentami, zagrożenia zdrowotne, kulturowe, związane ze szpiegostwem przemysłowym itd.


Bezpieczeństwo danych i dokumentów – środki, procedury i metody zabezpieczenia dokumentów, bezpieczny obrotu danymi i dokumentami, cyberzabezpieczenia. Bezpieczeństwo w sieciach firmowych, w intranecie, w internecie. Sieć WWW i inne sieci w działalności firm. Cyberterroryzm, wirusy komputerowe, robaki i phishing, skimming, hacking, wojna w sieci. Stalking, kradzież tajemnicy przedsiębiorstwa. Przepisy prawne regulujące kwestie bezpieczeństwa danych i dokumentów. Odpowiedzialność prawna.


Terroryzm, przestępczość i przestępczość zorganizowana – źródła, finansowanie, relacja między procesami globalizacyjnymi, a terroryzmem i przestępczością zorganizowaną, wpływ migracji wewnętrznych i międzykontynentalnych, uchodźdztwa, problemów demograficznych, rynku pracy i edukacji, na europejski terroryzm i przestępczość zorganizowaną. Największe organizacje terrorystyczne po 2000 roku – ich cele, zamachy i modus operandi. Przeciwdziałanie terroryzmowi na poziomie państwowym i regionalnym. Narodowe programy antyterrorystyczne i przeciwprzestępcze. Zakres odpowiedzialności służb państwowych i europejskich.


Przeciwdziałanie zagrożeniu ze strony czynnika ludzkiego (przestępstwa związane z danymi, dokumentami, kradzieżą tajemnicy przedsiębiorstwa, terroryzmem, przestępczością zorganizowaną, przestępstwem kryminalnym) – jak rozpoznać zagrożenie: sygnały pozawerbalne wysyłane przez sprawcę, sylwetka statystycznego terrorysty i przestępcy, obiekty i zachowania, które powinny wzbudzić czujność, zasady bezpieczeństwa w miejscach publicznych i w miejscu pracy związane z przestępczością.


Przeciwdziałanie zagrożeniu ze strony natury (powódź, pożar, trzęsienie ziemi, duże natężenie wiatru itd.) – jak rozpoznać zagrożenie: metody pozyskiwania informacji w sytuacji odcięcia od internetu, zasady przetrwania naturalnej sytuacji kryzysowej.


Przetrwać atak – postępowanie w przypadku informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego, zachowanie w czasie ataku bombowego (z wykorzystaniem ładunków wybuchowych), zachowanie w czasie ataku z wykorzystaniem broni palnej. Postępowanie w przypadku zagrożenia atakiem biologicznym, chemicznym, radiologicznym. Informowanie służb o ataku terrorystycznym, sytuacji zakładniczej, wydarzeniu kryminalnym lub podłożeniu ładunku wybuchowego. Atak podczas imprezy masowej, w zamkniętej przestrzeni, w miejscu pracy. Sytuacja zakładnicza. Organizacja sprawnej ewakuacji. Organizacja ucieczki. Przygotowanie do użycia siły w samoobronie. Jak zwiększyć szanse przeżycia pozostałych współpracowników i osób w budynku? Pierwsza samopomoc przedmedyczna. Współdziałanie ze służbami ratunkowymi.


MODUŁY SZKOLEŃ DLA GRUP DOCELOWYCH

 • Szkolenia obronne i kursy obronne zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2021 roku w sprawie szkoleń obronnych
 • Bezpieczeństwo obiektów użyteczności publicznej
 • Szkolenia antyterrorystyczne dla biznesu
 • Szkolenia antyterrorystyczne dla nauczycieli
 • Reagowanie na zamachy - dla uczniów szkół podstawowych
 • Reagowanie na zamachy – dla młodzieży szkół średnich
 • Bezpieczeństwo pracowników socjalnych
 • Reagowanie na zamachy – dla urzędników
 • Bezpieczeństwo galerii handlowych
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych z elementami negocjacji w kryzysie
 • Szkolenie antyterrorystyczne i prewencja zagrożeń dla instytucji publicznych
 • Szkolenie antyterrorystyczne i prewencja zagrożeń dla biznesu
 • Kurs przywództwa - NEUROLIDER
 • Przygotowanie do zagrożeń bezpieczeństwa w związku z konfliktem na Ukrainie​ (patrz szkolenie partyzanckie)