Agencja Wywiadowcza | Grupa Hedron

Windykacja międzynarodowa

Usługi detektywistyczne > Dla osób prywatnych

Zasięg terytorialny świadczonych usług windykacyjnych:

 • Teren całej Polski
 • Wszystkie państwa Unii Europejskiej
 • Wszystkie Państwa Ameryki Północnej
 • Australia i Oceania
 • Większość Państw Europy Wschodniej i Południowej
 • Część Państw Ameryki Południowej, Afryki i Azji

Szczególnie wymienić należy Państwa takie jak: Brazylia, Kanada, Chiny, Hong Kong, Indie, Iran, Nowa Zelandia, RPA, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Tanzania, Zjednoczone Emiraty Arabskie.


Europa: Anglia, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Kazachstan, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Słowenia, Skandynawia, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina, Włochy, Węgry.


Zakres stadialny przyjmowanych spraw:


Zapewniamy obsługę postępowania windykacyjnego na każdym etapie:

 • Windykacja polubowna – przedsądowa (sprawy bezsporne, sporne, karne w sprawach przestępstw ze szkodą materialną, prowadzenie negocjacji w sprawach obrotu gospodarczego)
 • Windykacja sądowa (uzyskiwanie nakazów zapłaty w postępowaniu uproszczonym oraz zwykłym, sprawy sporne, postępowanie karne wraz z powództwem adhezyjnym)
 • Windykacja komornicza (nadzór prawidłowości postępowania komorniczego, dobór skutecznego komornika, pełny wywiad majątkowy, asysta przy egzekucji z ruchomości i nieruchomości)
 • Windykacja pokomornicza (wywiad majątkowy, długotrwały monitoring dłużnika, kontrola prawidłowości działania komornika, obciążanie niespłaconymi wierzytelnościami spółek kapitałowych prywatnego majątku odpowiedzialnych członków zarządu, jeśli stwierdzone zostaną znamiona przestępstwa na szkodę wierzycieli lub spółki pełne postępowanie karne)

Zakres tematyczny przyjmowanych spraw:

 • Windykacja gospodarcza (wszelkie wierzytelności powstałe w wyniku obrotu gospodarczego, sporów powstałych na tle realizacji umów z przedsiębiorcami, a także bankami oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą lub pozostającymi beneficjentami obrotu gospodarczego)
 • Windykacja karna (w sprawach oszustw gospodarczych, wyłudzeń, fałszerstw oraz innych czynów karalnych skutkujących utratą wartości pieniężnych lub utraconych udokumentowanych spodziewanych korzyści)
 • Windykacja mienia (głównie mienie poleasingowe – maszyny budowlane, pojazdy, mienie drobne, oprogramowanie etc., oraz inne, także przywłaszczone, jednostkowo wskazane i wyraźnie udokumentowane, co do prawa własności mienie – przedmiot pożyczki lub użyczenia, zabezpieczenie rzeczowe kredytu, utracone dzieła sztuki etc.)
 • Windykacja Skarbu Państwa (gdy dłużnikami pozostają jednostki samorządu terytorialnego, administracji państwowej, spółki Skarbu Państwa, a także gdy w wyniku niezgodnych z przepisami działań organów skarbowych lub urzędników państwowych powstają udokumentowane szkody lub też utracone zostały zasadnie spodziewane korzyści)
 • Roszczenia reprywatyzacyjne: odzyskiwanie nieruchomości lub wysokich odszkodowań z tytułu nieruchomości zagarniętych w latach PRL-u w wyniku wszelkich:
  • Wywłaszczeń, przesiedleń
  • Utraconego mienia zabużańskiego
  • Nieruchomości zagarniętych w wyniku Akcji „Wisła”
  • Skonfiskowanych w drodze reformy rolnej folwarków, dworów, parków
  • Zasiedlonych w ramach nacjonalizacji lokatorami kamienic
  • Gruntów przejętych na rzecz użyteczności publicznej – np. pod budowy dróg lub instalacji elektryfikacyjnej
  • Mienia zagarniętego bez słusznego odszkodowania w innych okolicznościach
 • Odszkodowania od fiskusa z tytułu bezprawnych działań Urzędu Skarbowego
 • Oszustwa w „białych rękawiczkach” (obalanie nieuczciwych klauzul umownych, obniżanie lub obalanie niezasadnie nałożonych kar umownych, uzyskiwanie odszkodowań pełnej wysokości strat oraz utraconych spodziewanych korzyści w wyniku zerwania umowy, etc.)
 • Roszczenia pracownicze
 • Restrukturyzacja wierzytelności