Biuro Detektywistyczne - Prywatny Detektyw - Agencja Detektywistyczna | Grupa Hedron

Laboratorium kryminalistyczne

Laboratorium kryminalistyczne Agencja Detektywistyczna

Wykonujemy profesjonalne ekspertyzy kryminalistyczne na zlecenie osób prywatnych, firm i organizacji do celów procesowych i pozaprocesowych.

Wszystkie nasze ekspertyzy I opinie są uwzględniane jako materiały dowodowe przez instytucje wymiaru sprawiedliwości. Przygotowany przez nas materiał dowodowy jest zgodny z wymogami wynikającymi z Zarządzenia nr 10 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie sposobu postępowania z materiałem badawczym i sposobu prowadzenia zbiorów kryminalistycznych w laboratoriach kryminalistycznych Policji i międzynarodową normą ISO 27037/2012.


Prowadzimy także konsultacje w zakresie formatowania tez dowodowych, w tym:

  • konsultacje dla adwokatów w zakresie opiniowania
  • konsultacje w zakresie formułowania tez dowodowych do postanowień prokuratorskich, organów ścigania, sądów itp.,
  • doprecyzowywanie zakresu ekspertyz i opinii wykonywanych przez biegłych sądowych i ekspertów,
  • konsultacje w zakresie doboru odpowiedniego rodzaju ekspertyz i opinii do postępowań procesowych.
Wykonujemy ekspertyzy kryminalistyczne z następujących dziedzin:
  • ekspertyzy dokumentów (badania grafologiczne, badania rękopisów i badania techniczne w pełnym zakresie w tym badania wieku pisma oraz chronologii zapisów),
  • ekspertyzy narkotyków i dopalaczy zgodne z wymogami Europejskiej Sieci Instytutów Kryminalistycznych,
  • ekspertyzy materiału biologicznego (w tym DNA – ustalanie ojcostwa),
  • ekspertyzy z zakresu informatyki kryminalistycznej,
  • ekspertyzy wariograficzne (do celów procesowych i pozaprocesowych).
  • ekspertyzy księgowe, min. badanie prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, badanie poprawności sporządzenia sprawozdań finansowych, analiza wartości składników majątku przedsiębiorstwa, analiza przepływu środków pieniężnych, badania prawidłowości postępowań upadłościowych i naprawczych itp.
  • ekspertyzy fotograficzne, audiowizualne oraz systemów monitoringu, w tym: badania zapisów wideo, identyfikacja osób i przedmiotów na podstawie zdjęć fotograficznych i zapisów wideo, analiza przebiegu zdarzeń zarejestrowanych systemami monitorującymi (monitoringu wideo), ocena rodzaju systemu i autentyczności zapisu (np. powstałego w wyniku preparowania i fałszywego montażu scen i obrazów na różnych nośnikach), ustalanie liczby kopii itp.
  • ekspertyzy fonoskopijne, min. spisywanie treści dowodowych wypowiedzi, pobieranie materiału porównawczego w postaci mowy do badań identyfikacyjnych, ekstrahowanie ścieżek dźwiękowych z zapisów wideo (cyfrowego i analogowego), rejestrowanie czynności procesowych (np. przesłuchania, okazania, eksperymentu procesowego itp.), wykonywanie kopii oraz kopii z korekcją poprawiającą wyrazistość i zrozumiałość mowy, badania autentyczności nagrań, identyfikacja osób na podstawie nagrań głosu i mowy, ustalenia dotyczące kontekstu sytuacyjnego zarejestrowanego na nagraniu,
  • ekspertyzy z zakresu lingwistyki kryminalistycznej (ang. Forensic Linguistics) - ustalanie idiolektu autora, analizy porównawcze autorów, wskazywanie autorów anonimów, ocena formy i charakteru wypowiedzi uważanych za obraźliwe, znieważające, naruszające dobra osobiste itp.(stalking, cyberstalking), ustalenie intencji sprawcy w sprawach o groźbę karalną, analiza tekstu pod kątem plagiatu,
  • ekspertyzy daktyloskopijne i traseologiczne,
  • ekspertyzy fizykochemiczne,
  • ekspertyzy mechanoskopijne,
  • ekspertyzy z zakresu broni, materiałów wybuchowych i balistyki,
  • ekspertyzy wypadków drogowych,
  • ekspertyzy antropologiczne i antroposkopijne, min. sporządzanie portretu pamięciowego metodami komputerowymi, ustalanie spornego ojcostwa metodami antropologicznymi, przy braku możliwości badań genetycznych, identyfikacja człowieka na podstawie czaszki i zdjęć (metodą superprojekcji), ocena progresji i regresji wiekowej (postarzanie i odmładzanie) na podstawie zdjęcia danej osoby– na podstawie morfologii twarzy utrwalonego na zdjęciach dziecka, matki i domniemanego ojca, ocena wieku rozwojowego i szacowanie wieku metrykalnego osób utrwalonych na plikach graficznych i filmowych oraz na zdjęciach analogowych, identyfikacja osób z monitoringu, zdjęć i innych nośników obrazu, ujawnianie cech grupowych mających znaczenie w przypadku identyfikacji osób utrwalonych na różnych nośnikach, w sytuacji ich zamaskowania, także z odtworzeniem sposobu poruszania się (cechy behawioralne), rekonstrukcja zdarzenia na podstawie zgromadzonych materiałów procesowych.

Zarówno ekspertyzy jak i konsultacje są wyceniane indywidualnie w każdym przypadku a ich wartość zależy o liczby roboczogodzin pracy naszych techników, sprzętu wykorzystanego do przeprowadzenia ekspertyzy oraz odczynników/innych materiałów wykorzystanych podczas badania.

Zapraszamy do kontaktu